Wicca

Wicca

bannerheksen-1

Wat is een wicca?

 

Weet u wat wicca is?

wicca en hekserij

Hekserij en wicca worden beshouwd als stromingen binnen het paganisme het moderne heidendom.

Wicca,hekserij en sjanamisme hebben het allemaal gemeen dat zij de beleveningsstructuren ven de oude natuurrelegies hebben aangepast aan de moderne tijd.Er zijn rituelen die het doel hebben om in harmonie te komen met de natuur en zichzelf.De ritulen worden op de hoogtepunten van de seizoenen gehouden tijdens de maancycli en de zonnecycli en op belangrijke keerpunten in het leven.

* Als deze kaars wordt verplaatst
van de ene naar de andere site
dan zal de vlam van spirituele liefde en genezing doorgaan met
de weg te verlichten voor diegene die zoeken naar hun ware ik.
Breng dit licht naar je eigen homepage
zodat hij de weg naar liefde en genezing zal verlichten.
Let op hoe hij van de ene naar de andere site reist
en zo onze wereld met hoop zal vullen........ 


PentagramHet pentagram wordt al sinds heel lange tijd geassocieerd met mysterie en magie. Het is de eenvoudigste vorm van een getekende ster en kan met een enkele ononderbroken lijn getekend worden. Het wordt dan ook wel eens 'de knoop zonder einde' genoemd. Andere namen ervoor zijn: Het Gobelinkruis, de Pentalpha, de Heksenvoet, de Duivelsster, de Druidenvuist en het Salomonszegel, hoewel deze laatste betiteling eigenlijk niet correct is, want daarmee wordt eigenlijk het hexagram bedoeld.

Sedert vele eeuwen al bestaat de overtuiging, dat het pentagram een heel krachtige bescherming biedt tegen duivelse slechtheid en demonen, een veiligheidssymbool dus, en het werd soms als amulet gedragen om een gelukkige en veilige thuiskomst te bevorderen. Het oude engelse volkslied "Green Grow the Rushes, O!" refereert aan het gebruik van het pentagram boven deuren en ramen in de regel "Five is the symbol at your door".

De kracht en de associaties van het pentagram hebben zich gedurende de geschiedenis langzaam ontwikkeld. Vandaag aan de dag is het een alomtegenwoordig symbool van de nieuwe heidense beweging (neo-pagans), en heeft een diepe magische en symbolische betekenis.Het pentagram door de geschiedenis


Tegenwoordig worden aan het pentagram vele en diepgaande betekenissen toegeschreven, de meeste ervan zijn echter van heel recente oorsprong.

Maar toch is het pentagram door een lang stuk van de historie in veel verschillende contexten gebruikt:

Het vroegste gebruik dat we ervan kennen dateert ongeveer 3500 v.Chr: In Ur der Chaldeeen in het oude Mesopotamië, waar het een symbool was voor de macht van het rijk, van de heersers.

Bij de Hebreeuwers was het het symbool voor Waarheid en had een relatie met de Pentateuch, de eerste vijf boeken van het Oude Testament. Mogelijk wordt het pentagram daarom soms ook ten onrechte het Salomonszegel genoemd.

In het oude Griekenland noemde men het pentagram de Pentalpha, omdat de geometrische compositie uit vijf letters 'a' bestond. (pent = 5,alpha = a). Afwijkend van vroegere beschavingen schreven de Grieken geen bijzondere symbolische betekenissen toe aan de letters van hun alphabet, maar bepaalde symbolen werden wel verbonden met griekse lettervormen of -posities, b.v. Gammadion en Alpha-Omega.

Voor de gnostici was het pentagram de "Vlammende Ster".

Voor de druiden was het het symbool van goddelijkheid.

In Egypte gold het als symbool voor de onderaardse (moeder)schoot.

Volgens de Elten was het pentagram verbonden met de onderaardse Godin Morrigan.

Voor Christenen in de Middeleeuwen gold het als het symbool voor de vijf Wonden van Christus.

De christelijke keizer Constantijn I gebruikte het pentagram, samen met het chi-ro symbool in zijn zegel.

In de legende van Sir Gawain en de Groene Ridder was het pentagram de glyphe van Sir Gawain, het stond in goudgravuur op zijn schild, en symboliseerde de vijf ridderwaarden.

In de middeleeuwen was de "knoop zonder einde" een symbool voor waarheid en diende ook als bescherming tegen demonen. Het werd gebruikt als een persoonlijke 'beschermer' en als bewaker voor ramen en deuren.

Het pentagram met één punt naar boven symboliseerde in de latere middeleeuwen de zomer, met twee punten naar boven was het het teken voor de winter.

Gedurende de lange tijd van de inquisitie symboliseerde het pentagram een geitekop.

Tijdens de heksenvervolgingen door de kerk werd de God Pan, en niet deze God alleen, gelijkgesteld met de duivel, (een christelijk concept, dat echter ook in andere religie's een vergelijkbaar fenomeen kent), en het pentagram kreeg voor de eerste keer in zijn bestaan een negatieve betekenis, werd het symbool voor de duivel en kreeg de naam "Heksenvoet".

Bij het opkomen van het hermeticisme (met een zwaartepunt op de alchemie),werd grafische symboliek uiterst belangrijk. Het concept van de micro-kosmische mensenwereld als een analoog van de macrokosmos, waarmee een groter universum van geest en materie bedoeld wordt, is een onderdeel van de traditionele occulte leren, zowel in westerse als ook in oosterse philosofieën. "Wat zich in de macrokosmos afspeelt, speelt zich ook op microkosmisch niveau af." (As above,so below); het pentagram, de 'Ster der Microkosmos', symboliseert de mens in de microkosmos, vertegenwoordigt daarom ook, in analogie, het macrokosmische universum.

Het rechtopstaande pentagram, (een punt naar boven) toont enige gelijkenis met een mensengestalte met zijwaarts uitgestrekte armen en benen. Een illustratie, toegeschreven aan Agrippa of aan Tycho Brae (1582) toont de overeenkomst in de verhouding van macro- en microkosmos: de vijf planeten aan de punten van de ster en de maan in het midden, waar zich ook de geslachtsdelen van de mensengestalte bevinden. En er bestaan nog andere illustraties uit die tijd, van Robert Fludd en Leonardo da Vinci, die de geometrische samenhang laten zien tussen mens en universum.

Later werd het pentagram eerst symbool voor de relatie tussen het hoofd en de vier ledematen, daarna symboliseerde het de relatie tussen pure geconcentreerde essentie van 'iets' (anderen noemen dit de Geest), en de vier traditionele elementen der materie. (Quintessence)

In de vrijmetselarij werd de mens als microprosopus (vertegenwoordiger van de microkosmos) geassociëerd met het vijfpuntige Solomonszegel. Dit symbool werd in doorvlochten en rechtopstaande vorm gebruikt voor de zittende logemeester. De geometrische afmetingen en de structuur van de "knoop zonder einde" werd hoog gewaardeerd en ingebed in de hoek van 72 graden van de 'passer'.

De vrouwelijke tak van de vrijmetselarij gebruikt de vijfpuntige "Ster van het Oosten" als haar embleem. Elke punt herdenkt een vrouwelijke hoofdpersoon (heldin) uit de bijbelse overleveringen.

Tot aan de 19e eeuw bestond er geen enkele grafische illustratie waarin het pentagram in verband gebracht wordt met negativiteit, slechtheid en duivel.

Eliphas Levi maakte een illustratie van het rechtopstaande pentagram met de microkosmische mens in een omgekeerd pentagram met het geitenhoofd van Baphomet.

Het pentagramteken wordt in de rituele (ceremoniele) magie al lange tijd gebruikt: met een rituele dolk (athame) worden pentagrammen in de lucht of op de grond getekend, waarmee aanroepingen of banningen in relatie tot de vier elementen worden gesymboliseerd.

In de veertiger jaren van de 20e eeuw adopteerde Gerald Gardner het pentagram met de twee punten naar boven als een sigil (magisch zegel) voor de initiatie op het tweede niveau in de nieuw opkomende, nieuw-heidense hekserij-rituelen, die later de naam Wicca kregen. Het pentagram met een punt naar boven werd, samen met de naar boven wijzende driehoek het symbool voor de derdegraads inwijding.

In deze nieuwheidense beweging werd het pentagram ook op het altaarpentakel gegraveerd, en de punten stonden dan voor de drie aspecten van de Godin en de twee aspecten van de God.

Pas achter in de zestiger jaren van de 20e eeuw kreeg het pentagram weer een functie als amulet dat gedragen werd, en van die tijd ontwikkelde het zich tot een wijd verbreid en gevestigd symbool voor de nieuwheidense beweging en de Wicca in het bijzonder, en staat voor veel mystieke aspecten en associaties die tot de oude folklore gerekend worden.

De de kracht van een symbool heeft meer te doen met zijn associaties en acceptatie, dan met de oudheid ervan, en het pentagram is zo'n symbool, dat tegenwoordig alomtegenwoordig is bij de neo-pagans.
Symbolische betekenissen van het pentagram

Het getal 5 wordt al heel lang gezien als zijnde mystiek en magisch, hoewel hoofdzakelijk op de mens betrokken:- We hebben vijf vingers/tenen aan elke ledemaat.

We kennen gewoonlijk vijf zintuigen: zien, horen, ruiken, tasten en smaak.

We kennen vijf fasen in ons leven, die alle een inwijding en een eigen leerproces hebben: Geboorte, volwassenheid, coitus, ouderschap en dood.

Hierbij dient wel opgemerkt te worden, dat er ook andere opvattingen hierover bestaan, waar het een ander getal betreft, waar andere levensfasen onderscheiden worden en waar andere attributen een centrale rol spelen.

Het getal vijf wordt geassocieerd met Mars. Het benadrukt nauwgezetheid, strengheid en soberheid, conflict, en harmonie die via conflict wordt bereikt.

In het Christendom is de 5 belangrijk, omdat Christus aan het kruis vijf wonden had.

In de Islam kent het geloof vijf belangrijke pijlers en vijf dagelijkse tijdstippen voor het gebed.

De middeleeuse ridder kende vijf nobele waarden: Vrijgevigheid, hoffelijkheid, kuisheid, ridderlijkheid en vroomheid, en dit werd gesymboliseerd in het pentagram van Sir Gawain.

In de Wicca kent men de vijfvoudige kus: voeten, knieën, schoot, borsten en lippen, en deze kus is ook zegenend.

Het getal vijf is een priemgetal. En met vijf lijnen, die ononderbroken getrokken kunnen worden, vormt het de ster in z'n eenvoudigste vorm.

Wanneer men die vorm natrekt, ontdekt men, dat het een continue lus is.

Het gezegde "Iedere man en iedere vrouw is een ster" wordt in beeld weergegeven door een mens op een pentagram te leggen, met het hoofd en de vier ledematen op de punten en de geslachtdelen precies in het midden.

Dit is de mens in de microkosmos en symboliseert tegelijkertijd zijn plaats in de macrokosmos en in de hermetische en tantrische filosofie van samenhangen: het al eerder genoemde "as above, so below".

De geometrische vormen van het gewone pentagram zijn die van de zgn. Gouden Sectie, een onderdeel van de Gouden Proportie. Deze is bij kunstenaars sedert de Renaissance heel geliefd. Met behulp van geometrische formules wordt deze rechthoek uitgebouwd tot vele soorten ingewikkelder vormen, die echter steeds die rechthoek als basis hebben. Met b.v. de Fibonacci getallenbewerkingen komen vormen tot stand van o.a. bloemen, bladeren en vruchten, die vaak een vijfvoudige symmetrie vormen.

Het pentagram was lange tijd, en wordt in steeds bredere kringen opnieuw een krachtige beschermer tegen vijandigheid, een conflictsymbool dus, dat als een afweerschild dient voor degene die het draagt, of voor het huis waaraan het bevestigd is.

Het pentagram heeft vijf puntige inkepingen en in het centrum een defensief en beschermend pentagon in de vorm van een moederschoot.

Tegenwoordig worden vijf elementen aan de punten van het pentagram toegekend, vier materiele - aarde, lucht, vuur en water - en de kwintessens, die alle elementen ook met elkaar verbindt, de geest.

Bij deze betekenis hoort het pentagram met een punt naar boven en het symboliseert dan de geest, die over de materie heerst, en staat voor juistheid. Met twee punten naar boven, de punt van de geest dus naar beneden gericht, wordt de nadruk gelegd op de aardse natuur van de mens.

Een pad met de klok mee om het pentagram toont een volgorde van de elementen in hun dichtheid, vastheid van massa: Geest heeft de vastheid van ether. Vuur lucht water en aarde volgen dan. Vuur en aarde zijn basaal, vast, waarbij het vuur grote beweeglijkheid heeft, lucht en water zijn vrij, stromend, waarbij lucht minder beperkingen heeft.

Deze attributen van de punten van het pentagram worden gebruikt bij rituele inscripties, in magische schriften, en bij het in de lucht tekenen van deze ster met de hand of met de rituele dolk. Het pentagram wordt hier in verschillende vormen gebruikt voor aanroepingen, uitbanningen en het aarden van de elementen, afhankelijk van de aard van het ritueel.

Men kan de 'weg van het pentagram' ook zien als de spirituele reis van de mens door de evolutie; de levensvonk, komend van God/Goden/heilige levensbron dringt door tot in de eenvoudigste embryonale vorm (Aarde),komt op, ontwikkelt zich tot beweging, actie, stromen, (Water en Lucht)op ons bestaansniveau, (hierbij denkt men ook aan de betekenis van het intoneren van de AUM mantra), daalt dan weer af naar zuivering en zuiverheid (Vuur), en stijgt tenslotte weer op als zuivere levenvonk naar de oorspronkelijke spirituele bron. Zo'n reis om het pentagram kan men zich dan als een golfbeweging voorstellen.

Het pentagram wordt ook gezien als een vervlochten lijnsymbool, staande voor de web-wevende kracht van de magie. De neergaande lijn Geest-Aarde kruist de Water-Lucht lijn; wanneer de GA-lijn onder de WL-lijn doorgaat, brengt men een mannelijk aspect in het spel, eroverheen geeft een vrouwelijk aspect, en het pentagram wordt dan verdeeld in twee vormen die licht van elkaar verschillen en in een ceremonieel-magisch ritueel ook hun eigen betekenis hebben.

Het pentagram komt 'open' voor, dus zonder circel er omheen. Dit is een actieve vorm, die het naar buiten tredende Zelf symboliseert, paraat voor activiteit, waakzaamheid, conflict. (Iemand die een open pentagram draagt, moet ook oppassen, waakzaam zijn voor het fysieke 'gevaar', want de punten, die nogal eens goed scherp zijn, kunnen af en toe flink in de huid prikken).

Het gesloten pentagram, met een circel er omheen staat voor behoudend en beschermend. Het is de passieve vorm, die de spirituele expansie van de magische circel binnen haar vorm houdt.

De circel staat hier ook voor eeuwigheid en oneindigheid.

Het Goddelijke
In de wicca wordt het Goddelijke doorgaans gezien als een dualiteit. In de eerste plaats betekent dit dat er zowel een God als een Godin in het geloof aanwezig zijn. Welke vormen deze Godin en God aannemen in het geloof varieert echter van groep tot groep en van persoon tot persoon. Sommigen geven er de voorkeur aan de Godin een bepaalde naam te geven, naar één van de oude Godinnen uit bijvoorbeeld het Keltische of Noorse pantheon, anderen hebben het gewoon over 'De Godin' en geven haar verder geen naam, dit omdat het geven van een naam aan een God of Godin ook het geven van beperkingen inhoudt. Elke oude God of Godin wordt tenslotte met bepaalde dingen geassocieerd en met anderen niet. Weer anderen geloven in verschillende Goden en Godinnen. Het kan zijn dat ze geloven dat er daadwerkelijk verschillende Goden en Godinnen zijn maar veel meer komt het voor dat ze elke God of Godin als één van de vele 'gezichten' van hetzelfde Goddelijke wezen zien.

 


Weet u heksen bestaan 


De meeste mensen hebben een verkeerd beeld van heksen. Iedereen kent de verhalen wel van de oude lelijke vrouwtjes met puntneuzen, die s'avonds op hun bezem een rondje vliegen en als je niet oppast je veranderen in een kikker. Een leuk sprookje, maar het is alleen maar fantasie. Heksen zijn gewone mensen die je bijna elke dag tegenkomt.

Overal!

Zelfs in je eigen familie kan een Heks zitten! Heksen aanhangen een natuurreligie, de Wicca. Wicca betekent "de wijze" Het is het pad van de liefde, magie en licht. De religie heeft het de bedoeling de mensen dichter bij de krachten van de natuur te brengen. Een kenmerk van Wicca zijn twee dingen: De wil in harmonie met de natuur te leven en de onafhankelijkheid.

De belangrijkste regel in de Wicca is:

Zolang je er anderen geen kwaad mee doet, doe wat je wil.

Heksen geloven niet in God, zoals in sommige andere geloven, maar in de Godin en haar gezel, de God. De Godin vertegenwoordigt de Aarde en de Maan. Ze wordt gezien als de Godin met drie kanten: Maagd, Moeder en Wijze Oude Vrouw. De God vertegenwoordigt de Zon en de Vruchten der Aarde. Hij is de Jager Van Het Bos oftewel de Groene Man.

Er zijn Solitaire heksen (heksen die alleen werken) en heksen die in een Coven werken. Het is niet zo dat je zo even snel lid kan worden van een Coven, en er zal ook niemand aan je vragen om lid te worden, dit moet je zelf willen en te spraken brengen. Er zijn vaak strenge eisen en er gaat een leerproces van één jaar en één dag vooraf. Heksen in een coven moeten elkaar namelijk volledig kunnen vertrouwen, respecteren en ze moeten ook nog eens samen over weg kunnen. Er zijn namelijk geen vaste regels voor de Wicca. Er zijn heksen die geen vlees eten, maar er zijn er ook die wel een biefstukje lussen. Er zijn zo nog velen verschillen. Ze hebben ieder een eigen "Book of Shadows" waarin ze hun spells, spreuken, rituelen, etc. in opschrijven.

Een belangrijk onderdeel van Wicca is MAGIE.

Bij magie denken veel mensen aan een toverstaf, een floep en je woont in een paleis. Zo is het natuurlijk niet. Dat zie je alleen in sprookjes. Magie is de kracht van je eigen wil. De kracht om een wens in vervulling te laten gaan. Het is dan niet zo dat je na het uitvoeren van je rituelen meteen je antwoord te wens hebt vervult. Het zal komen op de normale manier. Bijvoorbeeld je zit wat krap bij kas. De volgende dag komt iemand je vragen of je wat wilt verdienen door een klusje dat je op moet knappen. De kracht van je wil kan je trainen door veel te mediteren, visualeren en jezelf te leren kennen. Magie is niet gevaarlijk, maar toch even een waarschuwing: Wat je voor een ander wenst, komt drie keer zo erg terug op jou!    
Wicca's geloven in Magie. Wat magie is, is moeilijk te beschrijven. Sommigen beschrijven het als het naar believen kunnen veranderen van je bewustzijnstoestand anderen beschrijven het als veranderingen bewerkstelligen met de kracht van de geest.
Voor beide theoriën is iets te zeggen. Om magie te kunnen werken is als eerste een bewustzijnsverandering nodig, van je normale bewustzijn moet je in je 'onderbewustzijn' terecht komen, want dit deel van je bewustzijn weet nog hoe energie gebruikt wordt om verandering te bewerkstelligen. Om dit te bereiken zijn verschillende mogelijkheden. Een voorbeeld hiervan is visualisatie, een vorm van meditatie waarbij je je bepaalde veranderingen voorstelt. Het doel is dat het onderbewuste de energieën gebruikt om de verandering tot stand te brengen. Een andere mogelijkheid is en ritueel. Dit kan bestaan uit zang, dans, spel of een strak opgezet 'magisch ritueel' waarbij de opgewekte energie wordt gebruikt om een verandering tot stand te brengen.
Het gebruik van magie (net als het dagelijks leven van een Wicca) is gebonden aan twee regels,

     De natuur
Voor alle Wicca's speelt de natuur een centrale rol. Men gelooft dat het Goddelijke in alles te vinden is en dus ook de natuur. Dit betekent dat de natuur en alles om ons heen met respect behandelt wordt omdat het deel uit maakt van het Goddelijke. Tevens is de natuur onze leermeester. In de natuur is een cyclish proces waar te nemen door de seizoenen heen. In de lente komt de natuur tot leven, in de zomer tot bloei, in de herfst begint het verval en in de winter is het meeste gestorven. Dit is symbolisch voor ons eigen leven. Net als de natuur kennen wij een lente, zomer, herfst en winter periode in ons leven. Maar net als in de natuur zal de winter niet het einde van ons bestaan zijn. In een volgende leven keren we weer terug, in de lente, als het eerste leven weer terugkeert.

Veel hiervan is terug te zien in de acht jaarfeesten waar steeds een deel van het jaar gevierd wordt.
   

Regels

Twee belangrijke regels in Wicca:

 1. Doe wat je wilt mits het niemand schaadt.
 2. Dat wat je doet komt 3 keer tot je terug. WICCA REDE

Bide the Wiccan Laws we must,
in Perfect Love and Perfect Trust.
Live and let live,
Fairly take and fairly give.
Cast the circle thrice about,
To keep the evil spirits out.
To bind the spell every time,
Let the spell be spoken in rhyme.
Soft of eye and light of touch,
Speak little, listen much.
Deosils go by the waxing moon,
Chanting out the Witches' Rune.
Widdershins go by the waning moon,
Chanting out the baneful rune.
When the Lady's moon is new,
Kiss the hand to her, times two.
When the moon rides at her peak,
Then your heart's desire seek.
Heed the North wind's mighty gale,
Lock the door and drop the sail.
When the wind comes from the South,
Love will kiss thee on the mouth.
When the wind blows from the West,
Departed souls will have no rest.
When the wind blows from the East,
Expect the new and set the feast.
Nine woods in the cauldron go,
Burn them fast and burn them slow.
Elder be the Lady's tree,
Burn it not or cursed you'll be.
When the Wheel begins to turn,
Let the Beltane fires burns.
When the Wheel has turned to Yule,
Light the log and the Horned One rules.
Heed ye Flower, Bush and Tree,
By the Lady, blessed be.
Where the rippling waters go,
Cast a stone and truth you'll know.
When ye have a true need,
Hearken not to others' greed.
With a fool no season spend,
Lest ye be counted as his friend.
Merry meet and merry part,
Bright the cheeks and warm the heart.
Mind the Threefold Law you should,
Three times bad and three times good.
When misfortune is enow,
Wear the blue star on thy brow.
True in Love ever be,
Lest thy lover's false to thee.
Eight words the Wiccan Rede fulfill:
An' it harm none, do what ye will.Nederlandse vertaling

Op heksenrecht zul je bouwen, in ware liefde en vol vertrouwen.
Leef en laat de anderen leven, houd maat bij nemen en geven.
De cirkel zul je driemaal keren, en al het boze eruit weren.
Je spreuken zijn gevat in rijm, en zullen daardoor werkzaam zijn.
Een vriendelijk oog, aanraken teer, toehoren voor spreuken dat is de leer.
De wassende maan vraagt rechtsom en even, dans dan, en breng het pentakel tot leven.
Maar huilt een weerwolf bij ijzerhard, draai links bij de maan in?t laatste kwart.
Is de maangodin in haar nieuwe stand, druk dan twee kussen op haar hand.
Wees gereed bij volle maan, hartstocht mag haar weg dan gaan.
Staat de stormwind krachtig noord, strijk het zeil en sluit de poort.
De zuidenwind doet harten opbloeien, ook jij kunt dan van liefde groeien.
Wind uit het oosten brengt nieuw aan het licht, bereid je voor, feest is in zicht.
Heeft de westenwind de heerschappij, voor dolende zielen is het onrustig tij.
Negen houtblokken onder de ketel zijn goed, verbrandt ze snel in zachte gloed.
De wijze boom der Godin telt jaren veel, breng haar schade toe, dan is vloek je deel.
Komt het jaarwiel bij Beltane te staan, steek dan de vreugdevuren aan.
Is het rad bij Yule beland, ontsteek de fakkels, Pan heerst in het land.
Verzorg de planten toegewijd, met de zege der Godin word je verblijd.
het kabbelende water is je geweten, werp een steen om niet te vergeten.
In nood zul je je waardig weren, en geen bezit van je naaste begeren.
Laat je niet met de dwazen in, het is slecht voor jezelf en heeft geen zin.
zijn welkom en afscheid warm getoond, met geluk in het hart word je beloond.
Door de wet van drie laat je je leiden, drievoudig goede en drievoudig slecht tijden.
Wanneer tegenspoed je het licht berooft, draag dan een ster voor je hoofd.
Wie je lief hebt, zul je niet bedreigen, anders zullen ook zij jou beliegen. Nog acht woorden, neem die niet mild,
Schaad het niet, doe dan wat je wil maar niet ten koste van een anderHeksen wetten binnen wicca


Een heks is een vrij wezen ,in principe niet gebonden aan dogmas en dergelijke. Maar die vrijheid brengt ook een grote verandwoordelijkheid mee. je zal bij alles moeten nedenken of het geen vervelende gvolgen gaat hebben voor anderen. De wet van drie waarschuwd je voor al je andelingen in drievoud bij je terug keren zowel in het goede als het kwade. Kijk dus goed uit voor je iets onderneemt ,heksen zijn ook maar mensen en als iemand je pijn doet en je wil wraak let goed op voor je de magie gebruikt


Kleurcodes

Kleuren spelen een belangrijke rol bij magie, en heksen hebben over het algemeen een hele vooraad gekleurde kaarsen voor gebruik en verschillende bezweringen

WIT

Zuiverheid ,vrede

Rood

Seksuele energie,kracht ,moed

Roze

Liefde ,vriendschap

Blauw

Heling,waarheid,inspiratie,hogere wijsheid

Groen

Overvloed,vruchtbaarheid,succes,harmonie,geld

Geel

Creatieve fantasie,comunnicatie


Paars

Spirituele kracht,bovennatuurlijke gaven

Oranje/Goud

Positief denken,rechtvaardigheid

Zilver

Channeling,helderziendheid,astral energieén

Spreuken


Spreuk voor het verwijderen van slechte geesten Met dank aan Gruenwold cottage

 • Off with you, spirits of fear, spirits of death
 • Give way to the sun and de moon
 • For this is a sanctuary
 • This is a place made safe
 • Blessings and peace upon us
 • Blessings and peace

Spreuk voor bescherming van je huis

 • Dit huis is het domein
 • Van energieën die goed moeten zijn
 • De muren gevuld met liefde en geluk
 • Duisternis, maak het niet stuk
 • Deze plaats zal gezuiverd zijn
 • Van ellende, verdriet en pijn
 • In de naam van de god en godin
 • Alle goede energie kom erin, kom erin
 • Negatieve energie, zwarte schaduw
 • In naam van het goede zal ik u verbieden
 • Hier ooit weder te keren
 • Gaat nu heen, ga mee met de lucht, , de aarde het water en het vuur
 • Maak mij niet het leven zuur
 • Zo wil ik het en zo zal het zijn (3x)

Beschermend lied

 • Ik wordt beschermd door uw macht
 • Oh godin vol gratie , dag en nacht!

of

 • 3 maal gaat de cirkel rond 
 • Al het kwaad gaat in de grond

Spreuk om negatieve energieën terug te zenden

 • Energie keer terug
 • Naar zij / hij die je zendt
 • Energie keer terug
 • De persoon waar je behoort is jou bekend
 • Je woorden deden pijn 
 • Je gedachten zijn niet zuiver
 • Deze omgeving is mijn
 • Voel je eigen energie en huiver
 • Laat de negativiteit nu keren
 • Terug energie, dat zal je leren
 • Zo wil ik het en zo zal het zijn! (3x)


Spreuk voor meer zelfvertrouwen

 • Ik mag er zijn
 • Ben mooi en het waard te leven
 • De god en godin zonden mij
 • Om goeds te doen op deze aarde
 • Met de kracht van de 4 elementen 
 • Vraag ik om moed, liefde, hoop en vergeving
 • Geef mij vreugde in het leven
 • Ik ben sterk en doe wat ik wil 
 • Pas als ik mijzelf accepteer kan ik van anderen houden
 • God en godin, help mij te accepteren
 • Mijzelf in al mijn facetten
 • Ik wil van mij houden, wil mijzelf kunnen zijn
 • Zo wil ik het en zo zal het zijn! (3x)

Spreuk voor meer succes, liefde, voorspoed en geluk

 • God en Godin, hoor mij aan
 • Zonder voorspoed, geluk, succes en liefde kan niemand bestaan
 • Ik vraag u dan, voorwaar ik zeg
 • Zend al het goede op mijn weg
 • Met wat meer voorspoed en geluk vaar ik wel
 • Laat succes en liefde behoren tot mijn levensspel
 • Maak deze eigenschappen mijn
 • Zo wil ik het en zo al het zijn (3x)


Chant om ziekte te verdrijven: Met dank aan Gruenwold cottage

 • Ofano, oblamo, ospergo
 • Hola, Noa, Massa
 • Light, Beff, Cletemati, Adonai
 • Cleona, Florit,
 • Pax, sax, sarax
 • Afa, afca, nostra
 • Cerum, Heaium, lada fium....

Van Samhain tot Halloween naar Voorouderfeest?

Vele kinderen en volwassenen in onze streken vieren tegenwoordig op de avond van 31 oktober Halloween. Dit uit Amerika overgewaaide feest is uitgegroeid tot een populaire maskerade. Mannen, vrouwen en kinderen in alle mogelijke vermommingen gaan de straat op en paraderen langs griezelig getransformeerde tuinen, bossen of pleinen, verlicht met grijnzende jack o’ lantaarns, traditioneel gesneden uit pompoenen en bieten.
Kinderen gaan van deur tot deur en dagen de mensen uit met het spel “trick or treat” of “snoep of ik schiet”. In vele dorpen en wijken een gemeenschapsversterkend gebeuren.

Bij leden van Traditie zijn vaak de meningen over dit gebeuren verdeeld. Men ziet het vaak als een commercieel gebeuren. Anderen zien dan weer een opleving van iets dat onbewust in onze genen zit. Kunnen we dit feest meer inhoud geven en haar rechtmatige plaats in onze feestkalender teruggeven?

Uiteraard wortelen deze festiviteiten in een lange traditie.
Met hun gemaskerde capriolen, spotten, plagen en sussen de levenden op deze heilige en magische avond, de wereld van de overleden zielen, de overzijde, de andere wereld. De dood krijgt hiermee opnieuw haar plaats in de cyclus van het leven. Maar weinig Halloween feestvierders zijn zich bewust dat Halloween haar wortels heeft in het meer dan 2000 jaar oude Keltische feest Samhain (uitgesproken als Saun of ook wel Sah-ween).

Het verwijzen naar dit Keltische feest is vooral geliefd bij Druïdisch en Wicca geïnspireerde groepen. Maar ook wij als Traditionalistische heidenen kunnen er zeker iets mee aanvangen. Zo markeerde Samhain in de oude tijden het einde van het jaar en het begin van het nieuwe jaar, equivalent met ons Oud/Nieuwjaar. Het Samhain van toen was het einde van de zomermaanden Samos en de overgang naar de winter, Giamos. Samhain betekent letterlijk ‘het einde van de zomer’, het einde van de tijd waarin alles groeit en bloeit. En inderdaad rond 1 november verandert de natuur ingrijpend. In oude tijden legden de krijgers de wapens neer en de herders leidden het vee van de heuvels naar de stallen zoals nu nog in de Alpenlanden. De dieren die bestemd waren voor het feestmaal, werden geslacht (november=slachtmaand) nadat ze ritueel werden toegezegd aan de Goden. De gehele oogst moest verzameld zijn, want in november zouden de elfen komen, die met hun adem de planten doen verdorren.

Maar niet enkel op aarde in de tastbare natuur verandert er veel. Op de vooravond van Samhain, meer dan op eender welk andere tijdstip van het jaar, wordt de scheiding tussen deze wereld en de andere wereld het dunst, waardoor de geesten van overledenen, feeën en demonen zich mengen onder de levenden. Sinds mensenheugenis een belangrijke periode. De voorouders van de familie worden geëerd en naar huis uitgenodigd terwijl men slechte gevaarlijke geesten afweert. Offervuren branden. Men bereidt voedsel voor de levenden en de doden, het voedsel voor de voorouders dat uiteraard niet werd genuttigd, werd ritueel gedeeld met de minderbedeelden. En aan ’t einde van de ceremonie brandt men fakkels op akkers en grensscheidingen en zijn er de vele lichtommegangen die de overledenen van het afgelopen jaar moeten begeleiden tijdens hun laatste reis.

In het jaar 601 n. Chr. instrueerde paus Gregorius I zijn zendelingen om oude heidense gewoontes, feesten en gebruiken als het ware te kerstenen in plaats van ze volledig te vernietigen. Bijvoorbeeld wanneer een groep mensen een boom als een heilige plaats zagen, adviseerde hij hen om die boom aan Christus te wijden en de voortdurende aanbidding toe te staan, in plaats van die boom om te kappen Zo werd ook het oude Keltische Samhain gekerstend. Op 1 november voerde de jonge Christelijke kerk ‘Allerheiligen’ in. Deze feestdag was bedoeld om Samhain te vervangen en de toewijding van de Keltische volkeren te trekken maar dat gebeurde niet. De traditionele Keltische godheden verminderden wel in status en werden in latere recentere tradities vervangen door feeën of kabouters.

De oude overtuigingen geassocieerd met Samhain zijn echter nooit helemaal uitgestorven. De krachtige symboliek van de reizende doden was te sterk en misschien te basaal voor de menselijke psyché, om tevreden te zijn met het nieuwe, meer abstracte christelijke feest ter ere van alle heiligen. Erkennend dat de oorspronkelijke energie van Samhain niet volledig ondermijnd was, probeerde de kerk het in de 9 de eeuw n. Chr. opnieuw te vervangen door een christelijke feestdag. Op 2 november zou voortaan Allerzielen gevierd worden - een dag waarop de levenden baden voor de zielen van alle overledenen. Maar tradities zijn sterk! Op ‘All Hallows Eve’, de vooravond van Allerheiligen, in Engelstalige landen ‘All Hallows’ genoemd, zette men de oude Keltische tradities voort. Mensen bleven All Hallows Eve zien als een avond van intens menselijke en bovennatuurlijke activiteit. De avond van de dwalende doden, maar nu werden deze wezens als ‘slecht’ gezien. De mensen bleven die geesten (en hun gemaskerde nabootsers) gunstig stemmen door geschenken van eten en drinken uit te delen. All Hallows Eve werd Hallow Evening en later gewoonweg Hallowe’en of Halloween – een oude Keltische, pre-christelijke nieuwjaarsdag en dodendag in een eigentijds kleedje.

Vrijwel alle huidige Halloween-tradities zijn terug te voeren op het oude Keltische Samhain. Halloween is een feestdag met veel mysterieuze gebruiken, maar elk heeft een geschiedenis, of op zijn minst een verhaal erachter. Het dragen van kostuums bijvoorbeeld en het zwerven van deur tot deur, die ‘veeleisende’ traktaties, het aanbieden van eten en drinken dat alles kan worden herleid tot de Keltische periode en de eerste paar eeuwen van het christelijke tijdperk, toen werd gedacht dat de zielen van de doden rond waarden, samen met feeën, heksen en demonen.

Naarmate de eeuwen vorderden, begonnen mensen zich te kleden als deze vreselijke wezens en capriolen uit te voeren in ruil voor eten en drinken. Deze praktijk wordt mommen genoemd, waaruit de praktijk van trick-or-treat is ontstaan. Tot de dag van vandaag behoren heksen, spoken en skeletfiguren tot de favoriete vermommingen. Het Halloween van nu heeft ook enkele kenmerken die teruggrijpen op het oorspronkelijke feest zoals appelhappen, snijden van bieten of pompoenen, die fungeren als lantaarns… Evenals het nuttigen van appel- of andere fruitciders, noten en kruiden en het ontsteken van een groot vreugdevuur dat het nieuwe jaar verwelkomt en huizen en haarden een jaar lang zal verwarmen.

Laten we die traditionele elementen die we ook als vanouds in onze streken zien, in ere houden en versterken. En die discussie of het bieten of pompoenen moeten zijn die we uithollen… zeg nu zelf… Sinds tientallen jaren staan smakelijke pompoenen in onze tuin en zijn ze uitgegroeid tot een geliefde groente. Voederbieten daarentegen zijn lang niet zo smakelijk en nog amper te vinden. Snijden die pompoenen dus! Maar laat ons ook het element van de dodenherdenking, de Dodenminne versterken. Onze voorouders zijn in de tijd voor Joel onder ons. De Wilde jacht jaagt aan de hemel! Het Voorouderfeest krijgt vorm. De Woenswagenkalender aan de nachtelijke sterrenhemel duidt het reeds aan, in onze heidense jaarfeestkalender begint in die dagen de “grote Joeltijd” die eindigt met het Lichtfeest op de eerste dagen van februari.
De Winterzonnewende valt daar middenin.